Mogya Ntsi, Na Me Wɔ Nkwa

Mogya nti na me wɔ nkwa
(Because of the blood, I have life)
Yesu Mogya nti na me wɔ nkwa
(Because of the blood of Jesus, I have life)
Mogya nti, Mogya nti na me wɔ nkwa
(Because of the blood, I have life)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *